• تلفن: 36291212 - 031
  • ایمیل: basiratoffice@yahoo.com
  • ساعات کاری: 8:00 - 20:00

نامه نگاری انگلیسی

 

در این بخش شما با اصول نامه نگاری انگلیسی آشنا می شوید

طرح یک نامه ساده تجاری

ویژگی‌های اساسی یک نامه ساده تجاری

 آدرس فرستنده:

در نامه‌هایی که در آن‌ها سربرگ موجود نیست، آدرس فرستنده در گوشه سمت راست بالای صفحه قرار می‌گیرد.

تاریخ:

دقیقاً در زیر آدرس فرستنده نوشته می‌شود و با فاصله از آن جدا می‌گردد. ماه در تاریخ نبایدبه عدد نوشته شود، چرا که ممکن است باعث اشتباه گردد. به عنوان مثال ۰۳/۰۳/۱۱ در انگلستان همان ۱۱ مارس ۲۰۰۳ است که ترتیب آن همام روز – ماه – سال است، اما همین تاریخ در انگلیسی آمریکایی، که ترتیب آن ماه – روز – سال است، می‌شود ۳ نوامبر ۲۰۰۳.

آدرس داخل نامه:

آدرس داخل نامه در زیر آدرس فرستنده و در گوشه سمت چپ کاغذ نوشته می‌شود.

ترتیب در نوشتن آدرس:

ترتیب و سبک پیشنهادی در انگلستان به شرح زیر می‌باشد.

  • نام خانه یا ساختمان
  • پلاک ساختمانو نام خیابان، جاده، بزرگراه و غیره
  • نام شهرستان یا شهر و کد پستی
  • نام کشور

Compuvision Ltd

Warwick House

Warwick Street

Forest Hill

London SE23 11F

Uk

عبارت احترام آمیز:

اگر نام کسی که به او نامه می‌نویسید را می‌دانید، آن را در اولین سطر آدرس بنویسید. نام کوچک یا حرف اول آن را نیز بگنجانید، به عنوان مثال، Mr. J. Smit یا Mr. John Smith و نه Mr. Smith.

اگر نامه را به مردی می‌نویسیم که نامش را نمی‌دانیم آن را با Dear Sir و اگر به خانمی می‌نویسیم که نامش را می‌دانیم آن را با Dear Madam شروع میکنیم. Dear Sir/Madam وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نه اسم و نه جنسیت شخص مورد خطاب را نمی‌دانیم. حروف اول اسم و یا نام کوچک به همراه عناوین محترمانه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. مثلاً Dear Mr Smith و نه Dear Mr John Smith. اگر مخاطب خود را به خوبی می‌شناسید، میتوانید از اسم کوچک او استفاده کنید، مثلاً جان عزیز Dear John.

متن نامه:

رایج‌ترین سبک نوشتن نامه، استفاده از شیوه نگارش بدون تورفتگی پاراگراف‌هاست. معمولاً بین پاراگراف‌ها به اندازه یک سطر، فاصله در نظر گرفته می‌شود.

تعارف پایانی:

اگر نامه با عبارت Dear Sir یا Dear Madam آغاز گردد، باید آن را با عبارت تقدیم احترام Your faithfully به پایان رساند.

اگر نامه با اسم شخص آغاز گردد، تعارف پایانی باید ارادتمند شما Your sincerely باشد.

نامه‌های غیررسمیتر را می‌توان با عبارات‌های Best wishes و یا Yours truly به پایان رساند.