• تلفن: 36291212 - 031
  • ایمیل: basiratoffice@yahoo.com
  • ساعات کاری: 8:00 - 20:00

سامانه تاييد مدارك وزارت علوم

تأیید مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش‌آموختگان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شیوه جدید جهت تأیید مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش‌آموختگان داخل کشور انجام داده که با مراجعه به سامانه تاييد مدارك وزارت علوم  انجام پذیر است و مراجعات حضوری برای تائید مدارک تحصیلی دانشگاهی و یا ترجمه این مدارک ترتیب اثر داده نمی‌شود.